Ceník ubytování – ubytovací řád

Celoroční sezóna

  • MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA JEŠTĚ VOLNÝCH TERMÍNŮ – od 9.9.23 až do 27.9.23 a to jak možnost víkendového pobytu tak i krátkého v týdnu.
  •  
  • CENA ZA TÝDENNÍ POBYT (od 29.5.2023 do 1.7.2023 a od 2.9.2023 do 2.11.2023)= od 12.900,- Kč za chalupu
  • 2 osoby – 12.900,-Kč
  • 3-4 osoby – 13.900,-Kč
  • 5-6 osob – 14.900,-Kč
  • CENA ZA VÍKENKOVÝ POBYT = od 6.000,-Kč za chalupu
  • 2 osoby – 6.000,-Kč
  • 3-4 osoby – 6.800,-Kč
  • 5-6 osob – 7.600,-Kč
  • možnost prodlouženého víkendu, případně dalších dnů v týdnu
  •  
  • za VÁNOČNÍ POBYT od 22.12. do 27.12.2023 = od 12.900,-Kč
  • 2 osoby – 12.900,-Kč
  • 3-4 osoby – 13.900,-Kč
  • 5-6 osob – 14.900,-Kč
  • za SILVESTROVSKÝ POBYT od 27.12.2023 do 1.1.2024 = od 12.900,-Kč
  • 2 osoby – 12.900,-Kč
  • 3-4 osoby – 13.900,-Kč
  • 5-6 osob – 14.900,-Kč

Letní prázdninová sezóna – červenec, srpen

   • CENA PŘES HLAVNÍ SEZONU od 1.7.2023 do 2.9.2023) = od 16.900,-Kč za chalupu
   • 2 osoby – 16.900,-Kč
   • 3-4 osoby – 17.900,-Kč
   • 5-6 osob – 18.900,-Kč

Provoz, poplatky, ceny, storno poplatek

   • Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 60% ceny pobytu zaslanou na náš účet. Při odstoupení od potvrzené závazné rezervace z jakýchkoli důvodů je zákazník povinen pronajímateli zaplatit storno poplatek a to 60 a více dnů před nástupem 50% ze zálohové platby, 60 dnů před nástupem 100% zálohové platby. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká ubytovanému nárok na vrácení ceny pobytu ani její poměrné části
   • Rekreační poplatek 30,-Kč za osobu/den
   • Sazba za spotřebovanou elektřinu je 8,- Kč/kWh
   • Paušální poplatek za spotřebované dřevo je 700,-Kč, v zimní sezóně při týdenním pobytu je 1.100,-Kč
   • Po telefonické domluvě možnost domácího mazlíčka za poplatek 700,-Kč/psa, při týdenním pobytu je 1.000,-Kč/psa
   • Čas příjezdu je plánován vždy na 17 hodinu, čas odjezdu a předávka chalupy je v 10.00 hodin.
   • Dva, tři dny před příjezdem je nutné ze strany ubytovaných, vždy se telefonicky domluvit na upřesnění Vašeho příjezdu
   • Před ukončením pobytu je nutné chalupu řádně uklidit a uvést do původního stavu
   • Vytápění je v celé chalupě elektrickými přímotopy. V obývacím pokoji je možné přitopit kachlovým krbem

Ubytovací řád:

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pronájem v ubytovacím zařízení ke krátkodobé rekreaci “Modrá chalupa – Žítková”. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel a na straně druhé objednatel (ubytovaný), který si závazně rezervuje pobyt. Ubytovaným se může stát pouze fyzická osoba. Ubytovaný, který je uveden ve smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu. Je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli. Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení ubytovaný vyjadřuje souhlas se smluvínmi podmínkami uvedenými v ubytovacím řádu. Smlouvou o ubytování se ubytovatel zavazuje poskytnout objednateli přechodně ubytování na ujednanou dobu v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem.

Článek II.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi ubytovatelem a objednatelem vzniká na základě smlouvy o ubytování “potvrzením rezervace” ze strany objednatele a uhrazení zálohy za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Po dohodě smluvních stran může být potvrzena rezervace telefonicky “ve vyjímečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet”. Účastníci smluvních stran souhlasí s využitím poštovní i elektronické komunikace. Takto provedené oznámení učiněná oběma subjekty smluvního vztahu jsou pro oba subjekty platné a závazné jako by byly sepsány písemně.
– mininální délka pobytu jsou 3 dny, pokud není dohodnuto jinak
– počet ubytovaných může být max. 6 osob včetně dětí
– vybraný zástupce skupiny uhradí zálohu pobytu ve výši 60% z celkové ceny pobytu
– vybraný zástupce skupiny je odpovědný za seznámení všech členů skupiny s tímto ubytovacím řádem a odpovídá za škody způsobené kterýmkoli členem skupiny
– v případě porušení ubytovacího řádu jednou osobou ze skupiny, může být pobyt této osoby ukončen bez náhrady
– v případě opakovaného porušování ubytovacího řádu může být pobyt ukončen celé skupině bez náhrady

Článek III.

Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena, uvedená v rezervačním systému, smlouvě o ubytování (e-mailu), který obdrží objednatel po jeho potvrzení závazné rezervace. Konečná cena zahrnuje ubytování, rekreační poplatek (20,-Kč za osobu a den), spotřebovanou el.energii (5,-Kč/kWh), palivové dřevo určené pro vytápění vnitřního prostoru ubytovacího zařízení případně pro vnější užití – venkovní ohniště (paušální poplatek 500,-Kč), poplatek za domácího mazlíčka (500,-Kč/za zvíře).
Pokud není dohodnuto jinak, objednatel je povinen uhradit zálohu ve výši 60% z celkové ceny ubytování. Zbylou část dohodnuté ceny za ubytování je splatný v den ukončení pobytu (platební karty ubytovatel nepřijímá).
V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká ubytovanému nárok na vrácení ceny pobytu ani její poměrné části.

Článek IV.

Pobyt

Ubytovaný má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Bez předchozí dohody ubytovatel, nebo jím pověřená osoba ubytuje pouze nahlášené osoby v době od 17 hodin příslušného dne, stanovení přesné doby pro ubytování si objednatel telefonicky dohodne s ubytovatelem. Ubytovaný je povinen opustit objekt v den odjezdu nejpozději do 10.00 hodin, pokud není dohodnuto jinak. V den nástupu budou ubytovanému předány klíče k ubytovacím prostorům, které nesmí být předávány třetím osobám. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů jsou ubytovaní povinni zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, čímž není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody. Parkování motorových vozidel je umožněno na parkovací ploše umístěné vedle chalupy.
Pro zvýšení teplotního a pohodového komfortu ubytovaných jsou všude v chalupě elektrické přímotopy a v obývacím pokoji je kachlový krb. Kachlový krb obsluhuje pouze ubytovaná poučená osoba starší 18 let (poučení provádí ubytovatel nebo jím pověřená osoba v den nástupu ubytování). K ohleduplnosti k životnímu prostředí a snížením energie žádáme ubytované, aby především v zimním období dlouhodobě bez vážných důvodů zbytečně nevětrali.
Úklid si během pobytu a po ukončení pobytu provádí ubytovaní sami (základní úklidové pomůcky jsou k dispozici v ubytovacích prostorách). Je nutné po ukončení pobytu chalupu řádně uklidit a uvést do původního stavu.

Ubytování se zvířaty

Pro zpříjemnění pobytu je v chalupě povolen pobyt ubytovaných se zvířaty za níže uvedených podmínek:
– ubytování se zvířetem je nutné dohodnout s ubytovateli dopředu
– ubytovaný zodpovídá za všechny případné škody způsobené zvířetem (vybavení ubytovacích prostor, poškození záhonů s květinami, znečištění okolí chalupy).
– veškerá zvířata musí být řádně naočkována
– pejska zajitit tak, aby ve venkovních prostorách kolem chalupy nevběhl do sousedící ohrady, kde máme naše krávy
– domácí zvíře musí být řádně vychované (nesmí škrábat po vnitřním vybavení ubytovacích prostor, polehávat v postelích nebo po čalouněném nábytku)
– majitel pejska dohlíží na jeho chování, aby nedošlo k jakékoli škodě na majetku
– vabavení pro pejska (pelíšek, nádoby na žrádlo, apod.) zajistí jeho majitel ze svých zdrojů, zakazuje se použití vybavení ubytovacího zařízení
– veškeré exkrementy po zvířate odstraní jejich majitel

Článek V.

Práva a povinnosti ubytovatele a ubytovaných

Právo a povinnosti ubytovatele

Ubytovatel má právo v den ukončení pobytu k provedení prohlídky ubytovacích prostor v přítomnosti ubytovaných. Ubytovatel neodpovídá za újmu na zdraví a případné škody na majetku ubytovaných, které vznikly jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, nesprávným používáním příslušenství, nesprávným dohledem, či porušením ubytovacího řádu.
Ubytovatel je povinen:
– odevzdat v dojednaném termínu ubytovaným ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí jim nerušený výkon jejich práv spojených s celou dobou pobytu
– dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
– dbát na odpovídající technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

Právo a povinnosti ubytovatele

Ubytovaný má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření.
Ubytovaný je povinen:
– dostavit se ve stanoveném termínu na zahájení pobytu
– uhradit cenu zálohy a cenu za ubytování dle čl. III. ubytovacího řádu
– řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat pořádek a čistotu
– bezodkladně oznámit ubytovateli jakoukoliv vzniklou škodu na majetku nacházejícím se v ubytovacím zařízení
– chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem, či jiným způsobem¨
– řídit se návody a pokyny ubytovatele nebo jím pověřené osoby
– zdržet se všeho, co by mohlo vést k újmě na zdraví své nebo jiné osoby a újmě na majetku
– dohlédnout na děti a případně jim zajistit náležitý dozor tak, aby nedošlo k případnému úrazu nebo škodě na majetku
– uhradit veškerou jím způsobenou škodu v plné výši
– při odchodu z ubytovacího zařízení, kde je rozdělán oheň ve vnitřních nebo vnějších prostorách, musí ubytovaný zajistit bezpečnost tak, aby nevznikla žádná újma na zdraví či majetku
– při odchodu z ubytovacího zařízení jej řádně zabezpčečit proti vniknutí neoprávněných osob (uzamčení, zhasnout světla, uzavřít okna a dveře)
Ubytovaný nesmí
– bez souhlasu ubytovatele přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě pod smluvní pokutou 2.000,-Kč
– v ubytovacích prostorách provádět podstatné změny
– bez souhlasu ubytovatele používat v ubytovacích prostorách vlastní spotřebiče, mimo fénu, kulmy, holicího strojku
– kouřit ve všch vnitřních prostorách ubytovacího zařízení je zakázáno
– držet, vyrábět nebo přechovávat omamné a psychotropní látky, jedy – nejde-li o lékařem předepsané léčiva
– nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžitě použití

Článek VI.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Objednatel (ubytovaný) má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace u bytovaného musí být uplatněna u ubytovatele ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis mezi oběma stranami.
– ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
– objednatel (ubytovaný) má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami
– ubytovatel má právo od smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže ubytovaný hrubě porušuje povinnosti stanovené smlouvou či ubytovacím řádem
– v případě odstoupení od ubytovací smlouvy ze strany ubytovatele si tento vyhrazuje právo vyzvat ubytovaného k opuštění ubytovacích prostor bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt
– odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků prostřednictvím zvolené elektronické komunikace. Odstoupení od smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky vzniklé v souvislosti s touto smlovou
– v případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena zálohová platba se ubytovaný bude řídit storno podmínkami – viz. článek VII – storno podmínky

Článek VII.

Storno podmínky

Stornovací podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem (ubytovaným) a ubytovatelem. Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail). Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).
V případě zrušení rezervace ze strany ubytovatele z různých důvodů a nepředvídaných událostí (požár, povodně, špatná ekonomická situace apod.) nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečných nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním.
V případě zrušení rezerva objednatelem, při které vznikne újma ubytovateli a tento vzniklé újmě nemůže zabránit, je ubytovatel oprávněn účtovat storno poplatky za následujících podmínek:
Rezervace
– při zrušení rezervace více jak 60 dnů před datem příjezdu bude účtováno 50% ze zálohové platby
– při zrušení rezervace 60 dnů před datem příjezdu bude účtováno 100% ze zálohové platby
– při nenastoupení na pobyt bude účtováno 100% ze zálohové platby
– v případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu za předpokladu převedení stávající rezervace na jinou osobu ve stejném termínu

Článek VIII.

Závěrečné ustavení

Tento ubytovací řád je nedílnou součástí smlouvy o ubytování dle § 2326 a násle z.č. 89/2012 Sb. NOZ. Ubytování se řídí českým právním řádem. Objednatel (ubytovaní) přijímají ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a jsou povinni jej dodržovat v plném rozsahu. Ubytovaní jsou povinni se s tímto ubytovacím řádem řádně seznámit – na jeho neznalost nebude brán zřetel. Objednatel (ubytovaní) souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů u ubytovatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ubytovatel prohlašuje, že poskytnuté údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Objednatel (ubytovaní) rovněž dává souhlas s využitím svého elektronického kontaktů (e-mail) k zasílání obchodních sdělení ze strany ubytovatele. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Ubytovací řád platí pro všechny pobyty v ubytovacím zařízení “Modrá chalupa – Žítková” a vstupují v platnost dne 1.1.2020

Všem hostům přejeme hezký pobyt,
krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků

Důležité kontaktní údaje:

Majitel objektu – Petr Mizera – +420 608 467 901
Mail – petr.mizera@volny.cz

Pro urychlení odpovědi nám sdělte následující údaje:

   • Vaše jméno
   • Váš email
   • telefon na Vás
   • počet dospělých osob + počet dětí